Tag Archives: Sportup North

Resultatsummering – Kvinnliga företagare

Riktad insats mot företagande kvinnor gav effekt

– 40% av de stöttade företagen drivs av kvinnor.

Sportup North har jobbat aktivt med att stärka och utveckla en jämställd sportnäring i Västerbotten. Projektets mål var att stötta totalt 50 bolag nå en 50/50-fördelning mellan kvinnliga och manliga entreprenörer i utdelat stöd – ett ambitiöst mål sett till hur fördelningen mellan företagande kvinnor och män i näringslivet ser ut i stort. Genom riktade insatser i projektets slutfas överträffades målet på antal stöttade bolag med ett fördelningsresultat på 40/60.

Rivia Sports

Män mer benägna att söka stöd

Enligt rapporten från myndigheten Tillväxtanalys, Nystartade företag i Sverige 2018*, så utgjordes bara 32% av de nystartade bolagen under 2018 av bolag som drivs av en kvinna. Av de företag projektet stöttat drivs 40% av kvinnor. Projektresultatet hade kunnat se annorlunda ut om projektledaren valt att helt prioritera bort företag som drivs av män när målet på 50 stöttade bolag nåddes. En annan faktor som kan ha bidragit till fördelningen mellan företagen är att män är mer benägna att söka företagsstöd, därtill får män i större utsträckning också sina ansökningar beviljade**.

Tydligt fokus gav effekt

Inför projektets sista år gjordes mer fokuserade och riktade insatser mot kvinnliga entreprenörer. Projektet riktade kommunikationen mot företagande kvinnor i Västerbotten, genom filmer och annonsering i sociala kanaler där kvinnliga entreprenörer fick ta plats. Tillsammans med en PR-byrå gjordes också en kartläggning av nyckelpersoner att samverka med i regionen, på näringslivskontor och andra företagsstödjande instanser, samt av olika nischnäringar.

Ambitionen med den riktade insatsen var att sätta upp tre fysiska träffar under satsningen ”Mentors-boosten”, i Umeå, Skellefteå och Tärnaby, där företagande kvinnor inom sportnäringen skulle få möjlighet att träffas i ett klimat där alla kunde få plats att lyfta sina frågor. Behovet av en träff var störst i Tärnaby. När den här riktade insatsen, med kartläggning och inbjudan till nätverksträffarna, var över hade projektet fått närmare 40 nya kontakter och möjlighet att stötta 7 nya företag med kvinnliga ledare. Vidare har projektet skapat ett digitalt forum för kvinnliga entreprenörer inom sportnäringen.

– Den mötesplats vi skapade i Tärnaby var något som saknats i den här delen av regionen. Det blev ett bra tillfälle för många att dels knyta nya kontakter men också prata om de utmaningar man ställs inför som företagande kvinna inom sportnäringen. Jag upplevde att det skapades ett öppet diskussionsklimat när bara kvinnor samlades, där diskussionerna också fick utrymme att spänna över hela fältet, från utveckling av näringslivet lokalt till potentiella samarbetsmöjligheter, kommenterar Emma Pantze, projektledare Sportup North, träffen i Tärnaby.

Sigr. Norrsken. Jersey.Hästnäringen har stor potential

En reflektion av summeringen är att många företagande kvinnor befinner sig direkt inom tränings- och hälsobranschen, som t.ex. personliga tränare. I samband med kartläggningen blev det också tydligt att regionens hästnäring är större än vad som tidigare antagits, en upptäckt som tas med till ett eventuellt fortsättningsprojekt.

Fakta – Kvinnliga företagare stöttade genom Sportup North

​Sigr
Luckygoat
Love Yoga Umeå
Yogastudion Umeå
Urstark
Styrkestudios
Kvikkac AB
Tärnaby Alpint AB
Kiim Sport AB
Rivia Brands
Nordic Sport AB
Kittelfjäll Utveckling
Magdalena Lindström
Angelica Brage AB
YogaZol Hata Yoga
Optimal Fitness
Zoloz Dans & Hälsa
Kati Knox
Norrspel (Hanna Karlsson)
FiaFys
Selar.se
Evelina Rönnbäck
TH Golf
Ohlsson & Lindblad Event AB​

 

Referenser

*https://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/statistik/statistikserien/2019-06-19-nystartade-foretag-i-sverige-2018.html
**https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1044295/FULLTEXT01.pdf

 

Resultatsummering – Stöttade bolag och antal nya bolag

Fler vågar ta steget till företagande när tröskeln sänks

– 34 av 60 stöttade företag under projekttiden är nystartade.

Ett av projektmålen var att fokusera stödet mot nystartade företag inom Västerbottens sportnäring. Målet var satt till att 50 av företagen som stöttades skulle varit startade 2013 eller senare. Vid summering av det här fokusområdet, både sett till resultat och till utlåtande från de stöttade bolagen, är det tydligt att stödet från projektet i många fall varit en avgörande faktor för att idébärare och entreprenörer ska våga satsa på en idé eller en passion.

Icross, flugfikske, fiskekajak

Foto: Stefan Bellika

Ett behovsanpassat stöd som främjat nyföretagande

Många av de nystartade företagen projektledaren varit i kontakt med under projektperioden är en- eller fåmansbolag. Ofta handlar det om personer som växlat upp en passion, småskalig idé eller hobbyverksamhet till att bli ett företag. För företagare som befinner sig så tidigt i sin företagsresa har det behovsanpassade stödet, utan krånglig administration eller långa beslutsprocesser, varit en nyckelfaktor. Företagarnas tid har kunnat läggas direkt i bolagen istället för på administrativt belastande arbetsuppgifter.

– Stödet har varit en av förutsättningarna till jag kunnat utveckla verksamheten. Att projektet Sportup North bidrog med finansiellt stöd medförde en merförsäljning och var starkt bidragande till att
jag kunde utveckla och fortsätta med företaget, kommenterar Petter Edholm på Bytklubb.nu stödet i en enkät.

Nära samarbete med näringslivskontor

För nystartade företag, och företag under utveckling, är tiden värdefull. När fokus ligger i företags-, eller produkt- och tjänsteutveckling, finns ofta inte tiden att lyfta blicken och utforska närmare vilka stöd som finns att tillgå. Projektet Sportup North har många gånger arbetat uppsökande, vilket underlättat för företagarna.

Kontakter med företag har ofta nåtts genom samverkan med inkubatorer och personer som möter företagare i olika sammanhang. Ett särskilt lyckat samarbete, bortom inkubatorskontakterna, har samarbetet med Skellefteå Kommuns näringslivskontor varit. Med gemensamma träffar, ute hos företagarna.

– Det här är ett win-win-koncept för alla parter, då både information och dialog får bredd och flera frågor kan besvaras vid samma tillfälle. För företagen är det såklart också en tidsvinst att vi gör
gemensamma besök när vi i princip har samma syfte – att stötta vårt näringsliv, kommenterar Kicki Krane, näringslivsutvecklare på Skellefteå Kommun.

Samverkan uppskattat – och viktigt för utveckling

Projektet har strävat efter att åstadkomma samverkan mellan bolagen, men också mellan bolagen och föreningar, akademi och det offentliga. Ett särskilt givande utbyte, ur ett företagarperspektiv, har varit att hålla lunchträffar med en utvald grupp företag som står inför snarlika utmaningar.

– Generellt har vi sett att utbytet mellan företagarna blir större när de får träffas i mindre sällskap, där alla kan få plats att höras och ställa frågor. Vi har haft ett antal lunchsittningar, där ett företag håller taktpinnen och berättar om sin resa för 4-5 utvalda bolag som vi tror står inför liknande utmaningar. Dessa träffar har både skapat samverkan och bidragit till värdefulla insikter hos många företagare, kommenterar Emma Pantze, projektledare på Sportup North.

Samverkan mellan företagen och föreningar, akademi och det offentliga har många gånger initierats genom projektet. Här har projektledaren, genom sitt kontaktnät, kunnat leda företagare i rätt riktning mot till exempel näringslivskontor eller kontakter på universiteten eller projekt inom universiteten. Petter, på Bytklubb.nu, kommenterar:

– Tack vare projektet har jag fått en projektanställd student som hjälper mig med marknadsföring och verksamhetsutveckling.

 

Foto: Evelina Rönnbäck, ur serien Lineup 30

 

Fakta – Nystartade bolag inom Västerbottens sportnäring

Rivia Brands
Photon Sports Technologies AB
Ortopedisk Medicin i Nordmaling
Sigr AB
Norrut AB
Icross Flyfishing AB
Kiim Sport AB
Per Björk
Urstark AB
TTGU AB
Love Yoga Umeå
Styrkestudios
Byt Klubb Sverige
Aasa Health AB
Tobias Gruffman (Zlingit)
M Bergmans Fisk i Vilhelmina AB
Sambike
SportMe AB
Ohlsson & Lindblad Event
Youzee AB
LuckyGoat
Instrube Health
Umeå Fritidskartor AB
Magdalena Lindström
Back and Green HB
Beat Clangula AB
Bold and Minimal AB
ACTSport Handelsbolag
Elite Sports Performance Sweden
Solelexperten Umeå AB
Angelica Brage AB
YogaZol Hata Yoga
Kati Knox
TQA Management

Resultatsummering – Internationalisering

8 bolag har nått nya internationella marknader

– Även små insatser kan öppna dörrar ut i världen.

Rivia Sports. La Pared. Apollo Sports.

Projektmålet på att hjälpa 5 företag ut på internationella marknader var ett mål som nåddes tidigt och hade kunnat vara ännu högre. Det blev tydligt att det krävdes ganska liten insats att åtminstone öppna dörrarna för internationella marknader hos de bolag som redan bedrev e-handel mot den svenska marknaden. Utöver det finns potential i sportturismnäringen, där samverkan mellan destinationsbolag och företag inom Västerbottens sportnäring skulle kunna borga för intressanta paketeringar.

E-handel – potentiell tillväxtmotor för inlandsbolag?

Med regionens ambitioner att utveckla inlandsbolag borde fokus läggas på stötta de bolag som bedriver eller kan bedriva e-handel. Dessa bolag kan med väldigt små medel få större marknader att bearbeta. Med rätt e-handelsplattform krävs det bara en liten insats, t.ex. stöd i översättningsarbetet, och nya marknader är tillgängliga direkt. Bedriver bolaget försäljning på en plattform som inte är anpassad för internationell handel behöver det heller inte vara en överväldigande insats att flytta e-handeln till en plattform som är det.

– Vi tycker att det har varit ganska enkelt att nå ut internationellt, även om vi har mycket att jobba med. Sociala medier är grunden i allt. Har man en bra produkt sprids den organiskt den vägen. Idag står internationella kunder för ungefär hälften av vår försäljning, säger Janne Larsson på YouZee.

Sigr.

Rätt mässor kan skapa värdefulla kontakter

Att få hjälp och stöd att besöka och ställa ut på mässor har också visat sig framgångsrikt. Företag som stöttats av Sportup North har vid internationella mässor kunnat knyta nya kontakter som också lett till att företagens produkter fått plats på nya marknader och nya plattformar. Vissa kontakter har också varit värdefulla för att utveckla produktutbud och material, där kontakter med nya fabriker och tillverkare lett till nya samarbeten.

– Att som nystartat företag få åka på världens största cykelmässa och ställa ut, var den bästa starten vi kunde få! Direkt verifiering med marknaden. Ohyggligt värdefullt, säger Jenny Ferry på Sigr.

Samverkansarbetet kan utvecklas

Regionalt finns flera småbolag som är verksamma inom sportturism och besöksnäringen, som medhjälp av en bättre samverkan mellan affärsutvecklare och destinationsbolag skulle kunna nå en större kundbas med hjälp av internationella turister. Projektet har identifierat cykel som ett område med tillväxtpotential, där det just nu finns stort driv hos entreprenörer och ett ökat intresse hos turister. Det här området skulle kunna bidra till tillväxt på flera ställen i regionen, inte bara i fjällområden genom utveckling av anläggningar till att bli bättre rustade för året-runt-verksamhet utan också i kust- och inlandskommuner.

Utvecklade cykelleder och ökad cykelturism skulle ge följdeffekter på hela näringslivet och besöksnäringen, som inte nödvändigtvis är direkt kopplad till sportnäringen men där sportnäringen fungerar som katalysator.

YouZee Clip-In

Fakta – Bolag som fått stöd att nå nya internationella marknader

Sigr – Internationella mässor
ICROSS – Internationell mässa
YouZee – Video i samband
internationalisering
Daco – Översättning av hemsida
Optimal Fitness – Internationell mässa
Sportme – Stöd i att nå ny internationell
marknad
Baltic Fitness – internationell mässa
Rivia Sports – Internationell mässa

Resultatsummering – Nya arbetstillfällen

Insatser i mikrobolag bidrar till regional tillväxt

– 16 nya heltidstjänster har skapats hos stöttade bolag under projektperioden.

Projektets tillväxtmål var satt till en ökning av 10 nya heltidstjänster inom sportnäringen under projektperioden, fördelat 50/50 mellan kvinnor och män. Resultatet sammanställdes, efter enkätuppföljning, till 16 nya arbetstillfällen fördelat 7,5/8,5 mellan kvinnor och män. Hit räknas enbart arbetstillfällen som anses vara stadigvarande, alltså ej konsulttjänster. För att ha genererat dessa 16 arbetstillfällen har projektet förbrukat ca 1 700 000 kr i direkta stödinsatser – endast drygt 100 000 kr per ny genererad tjänst.

Malin Styrke, Styrkestudios

Dold tillväxtpotential i hobbyföretag

Projektorganisationen har identifierat de riktigt små bolagen – som drivs nära hobbynivå – som en dold potentiell tillväxtmotor för regionen. Här har förhållandevis små, behovsanpassade stöd tagit företagen vidare i en riktning som i vissa fall lett till att de kunnat växla upp sin passion till ett yrke, alternativ haft möjligheten att anställa ny personal. Insatser som gjorts hos företag som idag driver säsongsberoende verksamhet, för att bredda erbjudandet med fler event eller att komma närmare året-runt-verksamhet, har också visat sig falla väl ut.

Inför kartläggningen av ett eventuellt fortsättningsprojekt hittade projektorganisationen flera företag i Västerbotten och Norrbotten som tangerar både sport- och turismnäringen, som idag drivs på gränsen till hobbynivå. Här finns ett område som vore intressant att följa om liknande satsningar gjordes där, med behovsanpassade stöd och samverkan med andra aktörer och t.ex. destinationsbolagen. Hur många arbetstillfällen skulle ett sådant projekt skapa?

Behovsanpassat stöd ger möjlighet att förvandla passion och idé till yrke

För några av de riktigt små bolagen har stödet gjort att verksamheterna har kunnat växla upp, till att bli något att faktiskt arbeta med. I vissa fall deltid, i andra fall heltid och för vissa företagare förhoppningsvis i framtiden. Med ett behovsanpassat stöd har projektet kunnat stötta företag med insatser som gjort störst skillnad där de befunnit sig just för stunden; stöd i patentansökan, prototypframtagning eller tjänsteutveckling. Stöd som många gånger gett direkt effekt och lett till att produkter kunnat nå kunder och potentiella kunder mycket snabbare, ibland redan i prototypfas. Som exempel kunde en företagare som arbetar med en luftrenare för vallabodar få ut sin prototyp hela vägen till framstående skid- och skidskyttelandslag, och den produkten hade inte kunnat produceras i samma utsträckning utan stöd från projektet.

Nära 70% av stöttade bolag har ökat omsättning från år till år

Den årliga uppföljningsenkäten som skickats till de stöttade bolagen visar på tillväxt i mer än bara arbetskraft. Varje år har närmare 70% av bolagen uppgett att de ökat sin omsättning. Sett till resursökning finns också ett mörkertal, som inte kan räknas till projektets sammanfattning av nya arbetstillfällen men som ändå bör tas i beaktande i en tillväxtsammanfattning. Många av bolagen i expansionsfas tar in regional konsulthjälp i punktinsatser, och de säsongsberoende företagen har idag en viss variation i bemanningen men när anläggningar hittar nya sätt att bli året-runt-anläggningar går de också mot att få en personalstyrka som är jämnare över hela året. Den här påverkan på den regionala sportnäringen och den regionala tillväxten syns inte i projektets uppföljningsenkäter men är ändå något som bör lyftas upp som tillväxtfaktorer på både kort och lång sikt.

XX Freeriders. Foto: Emelie Ekström

XX Freeriders. Foto: Emelie Ekström

 

Resultatsummering – Nya produkter och tjänster

16 nya produkter och tjänster från Västerbottens sportnäring

– Ett flexibelt och behovsanpassad stöd tog idéer från ritbord till verklighet.

På förhand fanns vissa utmaningar i målet att hjälpa företag inom Västerbottens sportnäring nå ut med 10 nya produkter och tjänster på marknaden. Dels är det svårt att påverka idérikedomen och drivkraften, dels finns det utmaningar i att hitta en modell som matchar ett brett spektra av både branscher och idémognad.

Breda kriterier och enkla processer

En framgångsfaktor för projektet har här varit att Västerbottens Idrottsförbund stått som projektägare. Projektet har därför inte omfattats av LOU, och det har möjliggjort att de insatser som gjorts i sportföretagen har kunnat vara helt behovs- och individanpassade. Genom att flytta administrativa processer till projektorganisationen har bolagen också upplevt en smidighet som inte funnits inom andra stödfunktioner. Istället för krångliga formulär och långa beslutstider har vägen framåt bestämts i samråd med projektorganisationen, och företagaren har kunnat gå vidare med sina ambitioner utan att behöva bromsa.

Behovsanpassat stöd påskyndar produktutvecklingen

Att ta fram en fysisk produkt är en resurskrävande process, sett till både tid och pengar. Här har projektets behovsanpassning många gånger bidragit till att processer påskyndats. Sportup North har kunnat hjälpa företag där de befinner sig just nu; stöd i patentansökan, prototypframtagning eller produkttestning.

– Stödet innebar att vi har kunnat utveckla vår prototyp, som nu är inne för godkännande av det globalt beslutande organet, kommenterar Håkan Pettersson på Back and Green.

– Utan stödet från Sportup North skulle jag inte kunnat utveckla Fastgrip Wall rack så snabbt. Med stödet så kortade jag processen med minst ett år, säger Krister Ruth på Fastgrip.

Projektorganisationen vill rekommendera beslutsfattare att främja projektägare som kan underlätta processer och administration för bolagen. Administrativt stöd – och behovsanpassning – är något bolag av den här storleken lyft fram som positiva faktorer.

Eventlight. Boliden.

Eventlight, Pelle, Ovalen Boliden

Skillnaden mellan att ge upp och att våga testa

För några av företagen som befunnit sig tidigt i sin företagsresa, på hobbynivå eller idéstadiet, har det behovsanpassade stödet och projektledarens personliga kontakt varit den avgörande faktorn för att överhuvudtaget ta idén vidare.

– Stödet har betytt allt, otroligt värdefull hjälp! Utan stödet från Sportup North och Almi hade jag inte varit där jag är idag. Det är lätt att köra fast i sina spår och därför väldigt viktigt med tips, råd och nya vinklar utifrån, säger Pelle Björk på Eventlight.

Eventlight har tecknat ett letter of intent med en stor aktör, för sin belysning i is.

Innovationer från Västerbottens sportnäring vinner priser

Under projektperioden har några av bolagens innovationer uppmärksammats i flera sammanhang. När entreprenörstävlingen Venture Cup, Sveriges största tävling för affärsidéer och startups, listade sina vinnare från Region Nord var 3 av 4 bolag från sportnäringen, och ytterligare ett bolag från sportnäringen tilldelades ett wildcard till Sverigefinalen.

Västerbottens sportnäring bidrog med 2 finalister: Kvikkac AB med sin innovaiton On-Rails och Aasa Health AB med sin digitala plattform traningparecept.se. Båda bolagen prisades också av SKAPA-stiftelsen, en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel. Varje år delar stiftelsen ut ett pris som instiftats för att uppmuntra idérika människor att fortsätta utveckla sina innovationer. Kvikkac vann stora priset och Aasa Health fick priset med fokus på unga
innovatörer.

Fakta: Nya produkter och tjänster från Västerbottens sportnäring

Fastgrip – Wall Rack
Kiim Sports – Vertical workout
Icross Flyfish – ICROSS 1206
Aasa Health AB – www.traningparecept.se, plattform för förenklad träning på recept
Kittelfjäll – Destination Kittelfjäll
Eventlight – Belysning i is
Kvikkac – OnRails
WidmanTiming – Luftrenare för vallabodar
Instrube Health AB – Memotus
PhotonSports – Sports Capture
YogaZol Hata Yoga – Yogakort
Act Sport – plattform för idrottspsykologi online
Bytklubb.nu – Plattform för klubbyte för lagidrottare
Tärnaby Fjällhotell AB – Extreme Sport Gathering 2020 Tärnaby
ConnectEast HB – VR Exercise Bike
Zlingit – Zlingit

On-Rails. Kvikkac. Åsa Wikström. Fotograf: Robert Ungh

Fotograf: Robert Ungh

Tärnaby, Mentors-boosten

Mentors-boosten i Tärnaby lockade kvinnliga entreprenörer

Stor bredd från sportnäringen när kvinnliga entreprenörer möttes i Tärnaby

Under tisdagen samlades flera kvinnliga företagare inom Västerbottens sportnäring i Tärnaby för Mentors-boosten – en lunchträff anordnad av Sportup North, tillsammans med Visit Hemavan Tärnaby och Näringslivskontoret i Storuman. Tanken med Mentors-boosten är att skapa ett forum där kvinnliga företagare och idébärare får en möjlighet att utbyta erfarenheter med andra i samma livs- och arbetssituation. På plats fanns Sportup North som stöd, för att bemöta frågor om hur projektet och andra stödfunktioner kan hjälpa entreprenörerna att utveckla sina bolag.  

Tärnaby. Mentors-boost. Skidor. Sportup North.– Anledningen till att fokus lagts på kvinnliga entreprenörer är för att vi tror att många, framförallt kvinnor, missar att det finns mycket stöd att få i regionen. Vi upplever att kvinnor skulle kunna bli bättre på att dels nyttja varandras erfarenheter och nätverk och dels på att ta hjälp från de stödfunktioner som finns, säger Emma Pantze, projektledare för Sportup North. 

Träffen bjöd inte bara på intressanta och givande diskussioner, den bjöd också på strålande sol och ett Tärnaby som visade sig från sin allra bästa sida. Platsen för träffen var optimal utifrån dagens förutsättningar: Fikastugan i Ingemarbacken, dit merparten tog sig med hjälp av skidorna. 

Möjligheter till samarbeten 

Trots att många av företagarna verkar på samma ort hade inta alla träffats tidigare. Dagens träff gav hopp om samverkan i framtiden, då många av företagarna verkar nära varandra men inte i direkt konkurrens. Under lunchen diskuterades flera frågor om hur företagarna skulle kunna bidra till att hålla orten levande och få den att växa, att det bland annat borde finnas stor potential i att jobba ännu närmare skidutbildningarna. Företagarna skulle på så sätt kunna skapa en väg och möjlighet för fler att kunna stanna kvar på orten även efter avslutade studier eller satsningar.  

Många driver flera företag 

Precis som sportnäringen generellt fanns en stor bredd representerad bland företagarna, med allt från golftränare till sportfotografer. I gruppen fanns dessutom en stor del som drev eller var verksamma i flera olika bolag. 

– De här entreprenörernas engagemang och företagande visar dels på att det finns ett stort driv hos kvinnliga företagare i den här delen av länet och dels att det finns en stor vilja att göra vad som krävs för att ha möjligheten att bo och verka på den plats man vill leva på, kommenterar Emma. 

Tärnaby Alpint AB fortsätter att satsa för framtiden 

Förutom att alla fick berätta mer om sig själva och sina bolag hade en stund vigts åt Tärnaby Alpint AB, som jobbar mot målet att etablera en året-runt-verksamhet i Tärnaby. Sofi Marberg, vd för Visit Hemavan Tärnaby, ställde upp som ersättare åt Tärnaby Alpint AB:s vd Ulrika Arrhenius för att prata om bolagets resa. Ett medskick till deltagarna var att försöka få in andra perspektiv i sina bolag. Det är lätt att bli hemmablind och fokusera på vad som bör åtgärdas här och nu, istället för att se potentialen framåt genom olika typer av satsningar eller anpassningar.  

Mentors-boosten – en lyckad satsning 

Satsningen på Mentors-boosten, som gjorts tillsammans med Umeå-byrån Punkt PR, har varit lyckad. Genom satsningen har Sportup North fått möjlighet att träffa och komma i kontakt med flera kvinnliga entreprenörer, som kan få stöd i utvecklingen av sina bolag 

– Målen för satsningen var att hitta 10 nya bolag vi inte varit i kontakt med tidigare och att etablera ett nytt nätverk som vi hoppas kan leva vidare även efter projektet är slut. Det ena målet har vi uppnått och det känns som att det finns goda möjligheter att det andra målet också uppnås, konstaterar Emma. 

 

Sportup North, Mentors-boosten

​Så boostas kvinnorna inom sportnäringen

​Så boostas kvinnorna inom sportnäringen

Fler män än kvinnor startar företag och fler män får också hjälp på sin företagsresa. Nu kliver några framstående entreprenörer fram för att tillsammans med affärsutvecklarna i Sportup North, stötta kvinnor i sportnäringen. I mars och april ordnar de ”Mentors-boosten” på tre orter i Västerbotten: Umeå, Skellefteå och Tärnaby.

– Det vi har fått hjälp med av Sportup North är att se det affärsmässiga i det vi brinner för. Man ska inte vara rädd att ta hjälp av andra. Alla kan behöva en boost för att ta sig vidare, säger Caroline Ohlsson i XX Freeriders, som tillsammans med Erika Lindblad har skapat Nordens största scooterevent för tjejer.

XX Freeriders är en av de verksamheter som har fått stöd av Sportup North, ett EU-finansierat regionalt samverkansprojekt som jobbar för en jämställd sportnäring i Västerbotten. Nu deltar skoterfantasterna som mentorer i Sportup Norths nya satsning Mentors-boosten.

Emma Pantze, projektledare på Sportup North, berättar mer:

– Tanken är dels att skapa en givande mötesplats för kvinnliga entreprenörer med företag inom idrott och hälsa, dels att ge fler chansen att ta del av våra stödinsatser. De här företagarna bidrar till att människor får leva hälsosamma och rika liv och det vill vi backa upp.

Att ta sin idé till nästa nivå kan vara hisnande och det är naturligt att tveka som ny företagare, menar hon. Men att förvandla sin passion till ett heltidsyrke, ett idrottsevent, en innovation, eller en tjänst som andra kan få verklig nytta av – är fullt möjligt. Kanske till och med lättare än många tror. Åtminstone om man slipper göra det helt ensam.

Caroline Ohlsson i XX Freeriders skriver under på ambitionerna:

– Jag tycker att det är ett jättebra koncept. Kanske kan de här träffarna leda till att vi bildar ett community med fler träffar, så att vi kan följa varandras företagsresor och se utvecklingen framöver. Att vi hittar stöd i varandra.

Mentors-boosten
Umeå, P5, 27/3 klockan 12.30–13.30
Skellefteå, The Great Northern, Mr. C, 29/2 klockan 12.00–13.00
Tärnaby, Fikastugan, Ingemarbacken, 2/4 klockan 12.30–13.30. (Ta med skidor för transport upp eller så tar ni en promenad, ca 15 min upp i backen.)

Intervjuer och bevakning
Hör gärna av er om ni vill intervjua någon eller några av de inblandade i Mentrors-boosten. Ni är också välkomna att besöka våra träffar. Meddela oss gärna om ni tänker komma, så att vi kan förbereda deltagarna på detta.

Presskontakt
Emma Pantze, projektledare på Sportup North
emma.pantze@vbidrott.rf.se
Telefonnummer: 070-578 09 20

Om entreprenörerna
Kvikkac – Åsa Wikström är innovatören som vann stiftelsen SKAPAs innovationspris 2018 för sin innovation On-Rails.

Rivia Sports – Gör färgstarka träningskläder för träning, fritid och en aktiv livsstil med målet att inspirera och få kvinnor att känna sig starka, stolta och självsäkra – att våga ta fram sin inre amazon.

XX Freeriders – Teamet bakom XX Freeriders har skapat Nordens största event för skoterintresserade tjejer.

Tärnaby Alpint AB – Få skidorter har fått fram så många alpina världsstjärnor som Tärnaby, och nu vill den nya konstellationen i bolaget Tärnaby Alpint AB lyfta orten till nya höjder.

Läs mer om Västerbottens sportnäring på www.sportupnorth.se.

Fakta
Betydligt fler män än kvinnor startar nya företag enligt SCB. Läs mer här.
Betydligt fler män får också stöd vid uppstarten av sitt företag enligt Arbetsförmedlingens siffror. Läs mer här.

Om Sportup North
Sportup North stärker och utvecklar en jämställd sportnäring i Västerbotten genom stöd i affärsutvecklande insatser. Vi kan hjälpa bolag med finansiering av affärsutvecklande insatser som till exempel affärscoachning, kommunikationsstöd, digital utveckling, nätverkande, mässkostnader eller översättningar. Kostnader som kan vara svåra att ta i ett litet bolag men som kan göra hela skillnaden för bolagets utveckling. Vi är ett EU-finansierat samverkansprojekt mellan Västerbottens Idrottsförbund och Uminova Innovation, med stöd från Umeå kommun, Skellefteå kommun och Region Västerbotten.

Läs mer på www.sportupnorth.se

Sportup North, Mentors-boosten

Mentors-boost för kvinnliga entreprenörer

Få hjälp att lyfta ditt bolag till nästa nivå

Med ekonomiskt stöd och rätt nätverk kanske du också kan leva på din passion? Välkommen på mentors-boost för kvinnliga entreprenörer inom Västerbottens sportnäring! Lunchträffen är gratis och vi bjuder på maten. Anmäl dig här.

 

 

VI VILL HJÄLPA FLER KVINNLIGA FÖRETAGARE

Att förvandla din passion till ett heltidsyrke, ett event eller en innovation är fullt möjligt. Kanske till och med lättare än du tror. Åtminstone om du slipper göra det helt ensam och får stöd på vägen.

På Sportup North arbetar vi med affärsutveckling för bolag inom idrott, hälsa och närbesläktade områden. Några av de kvinnliga företagare som vi har stöttat, har vi nu samlat i en gemensam satsning. Precis som vi, vill de nämligen att fler kvinnor inom sportnäringen ska få möjligheten att ta nästa steg i sitt företagande.

MENTORS-BOOST I TÄRNABY, MÖTEN I UMEÅ OCH SKELLEFTEÅ

I slutet av mars och början av april anordnar vi Mentors-boosten i Tärnaby – en chans att träffa och nätverka med kvinnor i liknande livs- och arbetssituation. Det är också en möjlighet att diskutera dina drömmar, utmaningar och strategiska frågor med både affärscoach och andra kvinnliga företagare i samma sits. Under lunchträffen får du lyssna till entreprenörsresor och efteråt har du möjlighet att prata med Sportup North och för att ta reda på hur vi kan stötta dig i din resa. I Umeå och Skellefteå anordnar vi möten direkt med vår projektledare och erbjuder dig möjligheten att få vara en del av nätverket samt att inbjudan till kommande mötesplatser.

NÄR OCH VAR

Tärnaby: Fikastugan, Ingemarbacken, tisdag 2 april kl. 12:00–13:30. Ta med skidor för transport upp eller så tar ni en promenad, ca 15 min upp i backen.

Umeå: Anmäl dig för ett personligt möte!

Skellefteå: Anmäl dig för ett personligt möte!

OM NÅGRA AV ENTREPRENÖRERNA

Kvikkac – Åsa Wikström är innovatören som vann stiftelsen SKAPAs innovationspris 2018 för sin innovation On-Rails.

Rivia Sports – Gör färgstarka träningskläder för träning, fritid och en aktiv livsstil med målet att inspirera och få kvinnor att känna sig starka, stolta och självsäkra – att våga ta fram sin inre amazon.

XX Freeriders – Teamet bakom XX Freeriders har skapat Nordens största event för skoterintresserade tjejer.

Tärnaby Alpint AB – Få skidorter har fått fram så många alpina världsstjärnor som Tärnaby, och nu vill den nya konstellationen i bolaget Tärnaby Alpint AB lyfta orten till nya höjder. Finns på plats i Tärnaby.

Anmälan görs via det här formuläret – träffen är gratis och lunchen ingår

Sportup North, empowering sports business. Sportnäringen. Företagsutveckling.

Projektmål uppnått – Nya arbetstillfällen och ökad omsättning inom Västerbottens sportnäring

Årets enkät till stöttade bolag visar på tillväxt

Varje år genomförs en riktad enkät till de bolag som fått stöd genom projektet Sportup North – ett affärsutvecklingsprojekt för att stärka en jämställd sportnäring i Västerbotten. Årets enkät gick ut till 43 stöttade bolag och utfallet visade positiva trender både vad gäller omsättning och sysselsättning.

Projektet Sportup North hjälper små och medelstora bolag inom Västerbottens sportnäring att ta nästa steg genom punktinsatser kopplade till bolagens utvecklingsmål. Stödet utgår alltid ifrån bolagens specifika behov och kan handla om direkta konsultkostnader för till exempel kommunikation eller affärsutveckling, eller bara att få vägledning vidare till rätt kontakter.

14,5 nya heltidstjänster under projektperioden

När projektet summeras ska 50 bolag ha fått stöd, fördelat jämnt mellan antal kvinnliga och manliga entreprenörer. Projektet ska kunna påvisa ökad sysselsättning hos de stöttade bolagen, där projektmålet är att 10 nya heltidstjänster ska ha skapats inom sportnäringen under projektperioden. Årets enkät visar att de stöttade bolagen tillsammans hittills skapat 14,5 nya heltidstjänster.

– Det gläder oss att årets enkät gav så många kvitton på att vårt stöd gör skillnad och att de positiva trender vi såg efter 2017 års enkät var sanna. Att 75% av bolagen som besvarat enkäten uppger att de ökat sin omsättning är väldigt starkt och att vi redan nu är i mål på antal nya tjänster ser vi som en stor bonus, kommenterar Emma Pantze, projektledare, enkäten.

Komplement till den ordinarie stödstrukturen

Sportup North fungerar som ett komplement till den ordinarie stödstrukturen som finns i Västerbotten. Projektet har en förenklad ansökningsprocess och ett enkelt förfarande i jämförelse med andra affärsutvecklande bidrag och stöd. Den enkla vägen till stöd ses som en av nyckelfaktorerna till att projektet kan hjälpa entreprenörer i nystartade småbolag att ta klivet från hobbyverksamhet till att ha driva sitt bolag som huvudsysselsättning.

– Vi tror att det positiva utfallet till stor del beror på att vi fyller en lucka i stödsystemet, där små nystartade bolag som drivs på hobbynivå också kan få stöd att utveckla sin verksamhet. Det känns viktigt, för vi tror att potentialen är stor i många av den här typen av bolag och genom oss kan de få en möjlighet att förverkliga sina idéer. Det stora jobbet vi har kvar för projektets sista år är att hitta fler kvinnliga entreprenörer inom Västerbottens sportnäring att stötta. Vi vet att de finns där ute men vi har haft svårt att komma i kontakt med dem, kommenterar Emma vidare.

Petter. Sportup North.

Sports Business Arena – ett lyckat forum för Västerbottens sportnäring

100 deltagare på Sports Business Arena

22/11 samlade Sportup North Västerbottens sportnäring och intressenter på Folkets Hus i Umeå. Bland de knappt 100 deltagarna fanns representanter från såväl näringsliv och offentlighet som akademi och föreningar. Dagen startade med inspirerande föredrag från några av bolagen ur Västerbottens sportnäring med fokus på hur de växlat upp sina idéer. Under varsitt 10-minutersföredrag fick Rivia Sports, Fastgrip, TTGU och Memotus berätta om sina resor och vad stöd från bland annat Sportup North inneburit för deras utveckling. 

Till lunchen hade besökarna möjligheten att träffa ett advisoryboard med affärsutvecklare, inkubatorer och rekryterare för att få en knuff i rätt riktning. På plats fanns Nord inc, Revenues, eXpression Umeå och Uminova Innovation. 

Fartfyllt och inspirerande från artisten Petter

Efter lunchen tog Petter Askergren plats på scenen. I sin föreläsning “Artisten, varumärket och entreprenören”, som för dagen hade lite extra fokus på Petters projekt inom sportnäringen, fanns det något för alla i publiken. Det var 60 fullmatade minuter med humor, personliga anekdoter och konkreta nyckelfaktorer i hans satsningar. Föreläsningen höll högt tempo och publiken satt som fängslade från början till slut. Ett mycket uppskattat inslag för dagen! 

En viktig del att lyfta när begreppet sportnäringen nämns är pluseffekter som sportturism och sportevenemang kan skapa på en ort. För att belysa detta berättade Piteå Summer Games om sin resa till att bli Sveriges näst största fotbollsturnering och vad det betyder för en kommun som Piteå. Dagen avrundades med ett pass från brand experiencebyrån Heja! där sponsring låg i fokus, och hur både företag och föreningar kan använda sponsring för att stärka sina varumärken – tillsammans.  

Efter årets Sports Business Arena lämnade besökarna forumet med en känsla av att sportnäringen är en stor näring redan nu, men också en näring med stor potential. Det gläder oss på Sportup North!

Foto: Friskaliv.se