Category Archives: Nyheter

Resultatsummering – Kvinnliga företagare

Riktad insats mot företagande kvinnor gav effekt

– 40% av de stöttade företagen drivs av kvinnor.

Sportup North har jobbat aktivt med att stärka och utveckla en jämställd sportnäring i Västerbotten. Projektets mål var att stötta totalt 50 bolag nå en 50/50-fördelning mellan kvinnliga och manliga entreprenörer i utdelat stöd – ett ambitiöst mål sett till hur fördelningen mellan företagande kvinnor och män i näringslivet ser ut i stort. Genom riktade insatser i projektets slutfas överträffades målet på antal stöttade bolag med ett fördelningsresultat på 40/60.

Rivia Sports

Män mer benägna att söka stöd

Enligt rapporten från myndigheten Tillväxtanalys, Nystartade företag i Sverige 2018*, så utgjordes bara 32% av de nystartade bolagen under 2018 av bolag som drivs av en kvinna. Av de företag projektet stöttat drivs 40% av kvinnor. Projektresultatet hade kunnat se annorlunda ut om projektledaren valt att helt prioritera bort företag som drivs av män när målet på 50 stöttade bolag nåddes. En annan faktor som kan ha bidragit till fördelningen mellan företagen är att män är mer benägna att söka företagsstöd, därtill får män i större utsträckning också sina ansökningar beviljade**.

Tydligt fokus gav effekt

Inför projektets sista år gjordes mer fokuserade och riktade insatser mot kvinnliga entreprenörer. Projektet riktade kommunikationen mot företagande kvinnor i Västerbotten, genom filmer och annonsering i sociala kanaler där kvinnliga entreprenörer fick ta plats. Tillsammans med en PR-byrå gjordes också en kartläggning av nyckelpersoner att samverka med i regionen, på näringslivskontor och andra företagsstödjande instanser, samt av olika nischnäringar.

Ambitionen med den riktade insatsen var att sätta upp tre fysiska träffar under satsningen ”Mentors-boosten”, i Umeå, Skellefteå och Tärnaby, där företagande kvinnor inom sportnäringen skulle få möjlighet att träffas i ett klimat där alla kunde få plats att lyfta sina frågor. Behovet av en träff var störst i Tärnaby. När den här riktade insatsen, med kartläggning och inbjudan till nätverksträffarna, var över hade projektet fått närmare 40 nya kontakter och möjlighet att stötta 7 nya företag med kvinnliga ledare. Vidare har projektet skapat ett digitalt forum för kvinnliga entreprenörer inom sportnäringen.

– Den mötesplats vi skapade i Tärnaby var något som saknats i den här delen av regionen. Det blev ett bra tillfälle för många att dels knyta nya kontakter men också prata om de utmaningar man ställs inför som företagande kvinna inom sportnäringen. Jag upplevde att det skapades ett öppet diskussionsklimat när bara kvinnor samlades, där diskussionerna också fick utrymme att spänna över hela fältet, från utveckling av näringslivet lokalt till potentiella samarbetsmöjligheter, kommenterar Emma Pantze, projektledare Sportup North, träffen i Tärnaby.

Sigr. Norrsken. Jersey.Hästnäringen har stor potential

En reflektion av summeringen är att många företagande kvinnor befinner sig direkt inom tränings- och hälsobranschen, som t.ex. personliga tränare. I samband med kartläggningen blev det också tydligt att regionens hästnäring är större än vad som tidigare antagits, en upptäckt som tas med till ett eventuellt fortsättningsprojekt.

Fakta – Kvinnliga företagare stöttade genom Sportup North

​Sigr
Luckygoat
Love Yoga Umeå
Yogastudion Umeå
Urstark
Styrkestudios
Kvikkac AB
Tärnaby Alpint AB
Kiim Sport AB
Rivia Brands
Nordic Sport AB
Kittelfjäll Utveckling
Magdalena Lindström
Angelica Brage AB
YogaZol Hata Yoga
Optimal Fitness
Zoloz Dans & Hälsa
Kati Knox
Norrspel (Hanna Karlsson)
FiaFys
Selar.se
Evelina Rönnbäck
TH Golf
Ohlsson & Lindblad Event AB​

 

Referenser

*https://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/statistik/statistikserien/2019-06-19-nystartade-foretag-i-sverige-2018.html
**https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1044295/FULLTEXT01.pdf

 

Resultatsummering – Stöttade bolag och antal nya bolag

Fler vågar ta steget till företagande när tröskeln sänks

– 34 av 60 stöttade företag under projekttiden är nystartade.

Ett av projektmålen var att fokusera stödet mot nystartade företag inom Västerbottens sportnäring. Målet var satt till att 50 av företagen som stöttades skulle varit startade 2013 eller senare. Vid summering av det här fokusområdet, både sett till resultat och till utlåtande från de stöttade bolagen, är det tydligt att stödet från projektet i många fall varit en avgörande faktor för att idébärare och entreprenörer ska våga satsa på en idé eller en passion.

Icross, flugfikske, fiskekajak

Foto: Stefan Bellika

Ett behovsanpassat stöd som främjat nyföretagande

Många av de nystartade företagen projektledaren varit i kontakt med under projektperioden är en- eller fåmansbolag. Ofta handlar det om personer som växlat upp en passion, småskalig idé eller hobbyverksamhet till att bli ett företag. För företagare som befinner sig så tidigt i sin företagsresa har det behovsanpassade stödet, utan krånglig administration eller långa beslutsprocesser, varit en nyckelfaktor. Företagarnas tid har kunnat läggas direkt i bolagen istället för på administrativt belastande arbetsuppgifter.

– Stödet har varit en av förutsättningarna till jag kunnat utveckla verksamheten. Att projektet Sportup North bidrog med finansiellt stöd medförde en merförsäljning och var starkt bidragande till att
jag kunde utveckla och fortsätta med företaget, kommenterar Petter Edholm på Bytklubb.nu stödet i en enkät.

Nära samarbete med näringslivskontor

För nystartade företag, och företag under utveckling, är tiden värdefull. När fokus ligger i företags-, eller produkt- och tjänsteutveckling, finns ofta inte tiden att lyfta blicken och utforska närmare vilka stöd som finns att tillgå. Projektet Sportup North har många gånger arbetat uppsökande, vilket underlättat för företagarna.

Kontakter med företag har ofta nåtts genom samverkan med inkubatorer och personer som möter företagare i olika sammanhang. Ett särskilt lyckat samarbete, bortom inkubatorskontakterna, har samarbetet med Skellefteå Kommuns näringslivskontor varit. Med gemensamma träffar, ute hos företagarna.

– Det här är ett win-win-koncept för alla parter, då både information och dialog får bredd och flera frågor kan besvaras vid samma tillfälle. För företagen är det såklart också en tidsvinst att vi gör
gemensamma besök när vi i princip har samma syfte – att stötta vårt näringsliv, kommenterar Kicki Krane, näringslivsutvecklare på Skellefteå Kommun.

Samverkan uppskattat – och viktigt för utveckling

Projektet har strävat efter att åstadkomma samverkan mellan bolagen, men också mellan bolagen och föreningar, akademi och det offentliga. Ett särskilt givande utbyte, ur ett företagarperspektiv, har varit att hålla lunchträffar med en utvald grupp företag som står inför snarlika utmaningar.

– Generellt har vi sett att utbytet mellan företagarna blir större när de får träffas i mindre sällskap, där alla kan få plats att höras och ställa frågor. Vi har haft ett antal lunchsittningar, där ett företag håller taktpinnen och berättar om sin resa för 4-5 utvalda bolag som vi tror står inför liknande utmaningar. Dessa träffar har både skapat samverkan och bidragit till värdefulla insikter hos många företagare, kommenterar Emma Pantze, projektledare på Sportup North.

Samverkan mellan företagen och föreningar, akademi och det offentliga har många gånger initierats genom projektet. Här har projektledaren, genom sitt kontaktnät, kunnat leda företagare i rätt riktning mot till exempel näringslivskontor eller kontakter på universiteten eller projekt inom universiteten. Petter, på Bytklubb.nu, kommenterar:

– Tack vare projektet har jag fått en projektanställd student som hjälper mig med marknadsföring och verksamhetsutveckling.

 

Foto: Evelina Rönnbäck, ur serien Lineup 30

 

Fakta – Nystartade bolag inom Västerbottens sportnäring

Rivia Brands
Photon Sports Technologies AB
Ortopedisk Medicin i Nordmaling
Sigr AB
Norrut AB
Icross Flyfishing AB
Kiim Sport AB
Per Björk
Urstark AB
TTGU AB
Love Yoga Umeå
Styrkestudios
Byt Klubb Sverige
Aasa Health AB
Tobias Gruffman (Zlingit)
M Bergmans Fisk i Vilhelmina AB
Sambike
SportMe AB
Ohlsson & Lindblad Event
Youzee AB
LuckyGoat
Instrube Health
Umeå Fritidskartor AB
Magdalena Lindström
Back and Green HB
Beat Clangula AB
Bold and Minimal AB
ACTSport Handelsbolag
Elite Sports Performance Sweden
Solelexperten Umeå AB
Angelica Brage AB
YogaZol Hata Yoga
Kati Knox
TQA Management

Resultatsummering – Internationalisering

8 bolag har nått nya internationella marknader

– Även små insatser kan öppna dörrar ut i världen.

Rivia Sports. La Pared. Apollo Sports.

Projektmålet på att hjälpa 5 företag ut på internationella marknader var ett mål som nåddes tidigt och hade kunnat vara ännu högre. Det blev tydligt att det krävdes ganska liten insats att åtminstone öppna dörrarna för internationella marknader hos de bolag som redan bedrev e-handel mot den svenska marknaden. Utöver det finns potential i sportturismnäringen, där samverkan mellan destinationsbolag och företag inom Västerbottens sportnäring skulle kunna borga för intressanta paketeringar.

E-handel – potentiell tillväxtmotor för inlandsbolag?

Med regionens ambitioner att utveckla inlandsbolag borde fokus läggas på stötta de bolag som bedriver eller kan bedriva e-handel. Dessa bolag kan med väldigt små medel få större marknader att bearbeta. Med rätt e-handelsplattform krävs det bara en liten insats, t.ex. stöd i översättningsarbetet, och nya marknader är tillgängliga direkt. Bedriver bolaget försäljning på en plattform som inte är anpassad för internationell handel behöver det heller inte vara en överväldigande insats att flytta e-handeln till en plattform som är det.

– Vi tycker att det har varit ganska enkelt att nå ut internationellt, även om vi har mycket att jobba med. Sociala medier är grunden i allt. Har man en bra produkt sprids den organiskt den vägen. Idag står internationella kunder för ungefär hälften av vår försäljning, säger Janne Larsson på YouZee.

Sigr.

Rätt mässor kan skapa värdefulla kontakter

Att få hjälp och stöd att besöka och ställa ut på mässor har också visat sig framgångsrikt. Företag som stöttats av Sportup North har vid internationella mässor kunnat knyta nya kontakter som också lett till att företagens produkter fått plats på nya marknader och nya plattformar. Vissa kontakter har också varit värdefulla för att utveckla produktutbud och material, där kontakter med nya fabriker och tillverkare lett till nya samarbeten.

– Att som nystartat företag få åka på världens största cykelmässa och ställa ut, var den bästa starten vi kunde få! Direkt verifiering med marknaden. Ohyggligt värdefullt, säger Jenny Ferry på Sigr.

Samverkansarbetet kan utvecklas

Regionalt finns flera småbolag som är verksamma inom sportturism och besöksnäringen, som medhjälp av en bättre samverkan mellan affärsutvecklare och destinationsbolag skulle kunna nå en större kundbas med hjälp av internationella turister. Projektet har identifierat cykel som ett område med tillväxtpotential, där det just nu finns stort driv hos entreprenörer och ett ökat intresse hos turister. Det här området skulle kunna bidra till tillväxt på flera ställen i regionen, inte bara i fjällområden genom utveckling av anläggningar till att bli bättre rustade för året-runt-verksamhet utan också i kust- och inlandskommuner.

Utvecklade cykelleder och ökad cykelturism skulle ge följdeffekter på hela näringslivet och besöksnäringen, som inte nödvändigtvis är direkt kopplad till sportnäringen men där sportnäringen fungerar som katalysator.

YouZee Clip-In

Fakta – Bolag som fått stöd att nå nya internationella marknader

Sigr – Internationella mässor
ICROSS – Internationell mässa
YouZee – Video i samband
internationalisering
Daco – Översättning av hemsida
Optimal Fitness – Internationell mässa
Sportme – Stöd i att nå ny internationell
marknad
Baltic Fitness – internationell mässa
Rivia Sports – Internationell mässa

Resultatsummering – Nya arbetstillfällen

Insatser i mikrobolag bidrar till regional tillväxt

– 16 nya heltidstjänster har skapats hos stöttade bolag under projektperioden.

Projektets tillväxtmål var satt till en ökning av 10 nya heltidstjänster inom sportnäringen under projektperioden, fördelat 50/50 mellan kvinnor och män. Resultatet sammanställdes, efter enkätuppföljning, till 16 nya arbetstillfällen fördelat 7,5/8,5 mellan kvinnor och män. Hit räknas enbart arbetstillfällen som anses vara stadigvarande, alltså ej konsulttjänster. För att ha genererat dessa 16 arbetstillfällen har projektet förbrukat ca 1 700 000 kr i direkta stödinsatser – endast drygt 100 000 kr per ny genererad tjänst.

Malin Styrke, Styrkestudios

Dold tillväxtpotential i hobbyföretag

Projektorganisationen har identifierat de riktigt små bolagen – som drivs nära hobbynivå – som en dold potentiell tillväxtmotor för regionen. Här har förhållandevis små, behovsanpassade stöd tagit företagen vidare i en riktning som i vissa fall lett till att de kunnat växla upp sin passion till ett yrke, alternativ haft möjligheten att anställa ny personal. Insatser som gjorts hos företag som idag driver säsongsberoende verksamhet, för att bredda erbjudandet med fler event eller att komma närmare året-runt-verksamhet, har också visat sig falla väl ut.

Inför kartläggningen av ett eventuellt fortsättningsprojekt hittade projektorganisationen flera företag i Västerbotten och Norrbotten som tangerar både sport- och turismnäringen, som idag drivs på gränsen till hobbynivå. Här finns ett område som vore intressant att följa om liknande satsningar gjordes där, med behovsanpassade stöd och samverkan med andra aktörer och t.ex. destinationsbolagen. Hur många arbetstillfällen skulle ett sådant projekt skapa?

Behovsanpassat stöd ger möjlighet att förvandla passion och idé till yrke

För några av de riktigt små bolagen har stödet gjort att verksamheterna har kunnat växla upp, till att bli något att faktiskt arbeta med. I vissa fall deltid, i andra fall heltid och för vissa företagare förhoppningsvis i framtiden. Med ett behovsanpassat stöd har projektet kunnat stötta företag med insatser som gjort störst skillnad där de befunnit sig just för stunden; stöd i patentansökan, prototypframtagning eller tjänsteutveckling. Stöd som många gånger gett direkt effekt och lett till att produkter kunnat nå kunder och potentiella kunder mycket snabbare, ibland redan i prototypfas. Som exempel kunde en företagare som arbetar med en luftrenare för vallabodar få ut sin prototyp hela vägen till framstående skid- och skidskyttelandslag, och den produkten hade inte kunnat produceras i samma utsträckning utan stöd från projektet.

Nära 70% av stöttade bolag har ökat omsättning från år till år

Den årliga uppföljningsenkäten som skickats till de stöttade bolagen visar på tillväxt i mer än bara arbetskraft. Varje år har närmare 70% av bolagen uppgett att de ökat sin omsättning. Sett till resursökning finns också ett mörkertal, som inte kan räknas till projektets sammanfattning av nya arbetstillfällen men som ändå bör tas i beaktande i en tillväxtsammanfattning. Många av bolagen i expansionsfas tar in regional konsulthjälp i punktinsatser, och de säsongsberoende företagen har idag en viss variation i bemanningen men när anläggningar hittar nya sätt att bli året-runt-anläggningar går de också mot att få en personalstyrka som är jämnare över hela året. Den här påverkan på den regionala sportnäringen och den regionala tillväxten syns inte i projektets uppföljningsenkäter men är ändå något som bör lyftas upp som tillväxtfaktorer på både kort och lång sikt.

XX Freeriders. Foto: Emelie Ekström

XX Freeriders. Foto: Emelie Ekström

 

Resultatsummering – Nya produkter och tjänster

16 nya produkter och tjänster från Västerbottens sportnäring

– Ett flexibelt och behovsanpassad stöd tog idéer från ritbord till verklighet.

På förhand fanns vissa utmaningar i målet att hjälpa företag inom Västerbottens sportnäring nå ut med 10 nya produkter och tjänster på marknaden. Dels är det svårt att påverka idérikedomen och drivkraften, dels finns det utmaningar i att hitta en modell som matchar ett brett spektra av både branscher och idémognad.

Breda kriterier och enkla processer

En framgångsfaktor för projektet har här varit att Västerbottens Idrottsförbund stått som projektägare. Projektet har därför inte omfattats av LOU, och det har möjliggjort att de insatser som gjorts i sportföretagen har kunnat vara helt behovs- och individanpassade. Genom att flytta administrativa processer till projektorganisationen har bolagen också upplevt en smidighet som inte funnits inom andra stödfunktioner. Istället för krångliga formulär och långa beslutstider har vägen framåt bestämts i samråd med projektorganisationen, och företagaren har kunnat gå vidare med sina ambitioner utan att behöva bromsa.

Behovsanpassat stöd påskyndar produktutvecklingen

Att ta fram en fysisk produkt är en resurskrävande process, sett till både tid och pengar. Här har projektets behovsanpassning många gånger bidragit till att processer påskyndats. Sportup North har kunnat hjälpa företag där de befinner sig just nu; stöd i patentansökan, prototypframtagning eller produkttestning.

– Stödet innebar att vi har kunnat utveckla vår prototyp, som nu är inne för godkännande av det globalt beslutande organet, kommenterar Håkan Pettersson på Back and Green.

– Utan stödet från Sportup North skulle jag inte kunnat utveckla Fastgrip Wall rack så snabbt. Med stödet så kortade jag processen med minst ett år, säger Krister Ruth på Fastgrip.

Projektorganisationen vill rekommendera beslutsfattare att främja projektägare som kan underlätta processer och administration för bolagen. Administrativt stöd – och behovsanpassning – är något bolag av den här storleken lyft fram som positiva faktorer.

Eventlight. Boliden.

Eventlight, Pelle, Ovalen Boliden

Skillnaden mellan att ge upp och att våga testa

För några av företagen som befunnit sig tidigt i sin företagsresa, på hobbynivå eller idéstadiet, har det behovsanpassade stödet och projektledarens personliga kontakt varit den avgörande faktorn för att överhuvudtaget ta idén vidare.

– Stödet har betytt allt, otroligt värdefull hjälp! Utan stödet från Sportup North och Almi hade jag inte varit där jag är idag. Det är lätt att köra fast i sina spår och därför väldigt viktigt med tips, råd och nya vinklar utifrån, säger Pelle Björk på Eventlight.

Eventlight har tecknat ett letter of intent med en stor aktör, för sin belysning i is.

Innovationer från Västerbottens sportnäring vinner priser

Under projektperioden har några av bolagens innovationer uppmärksammats i flera sammanhang. När entreprenörstävlingen Venture Cup, Sveriges största tävling för affärsidéer och startups, listade sina vinnare från Region Nord var 3 av 4 bolag från sportnäringen, och ytterligare ett bolag från sportnäringen tilldelades ett wildcard till Sverigefinalen.

Västerbottens sportnäring bidrog med 2 finalister: Kvikkac AB med sin innovaiton On-Rails och Aasa Health AB med sin digitala plattform traningparecept.se. Båda bolagen prisades också av SKAPA-stiftelsen, en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel. Varje år delar stiftelsen ut ett pris som instiftats för att uppmuntra idérika människor att fortsätta utveckla sina innovationer. Kvikkac vann stora priset och Aasa Health fick priset med fokus på unga
innovatörer.

Fakta: Nya produkter och tjänster från Västerbottens sportnäring

Fastgrip – Wall Rack
Kiim Sports – Vertical workout
Icross Flyfish – ICROSS 1206
Aasa Health AB – www.traningparecept.se, plattform för förenklad träning på recept
Kittelfjäll – Destination Kittelfjäll
Eventlight – Belysning i is
Kvikkac – OnRails
WidmanTiming – Luftrenare för vallabodar
Instrube Health AB – Memotus
PhotonSports – Sports Capture
YogaZol Hata Yoga – Yogakort
Act Sport – plattform för idrottspsykologi online
Bytklubb.nu – Plattform för klubbyte för lagidrottare
Tärnaby Fjällhotell AB – Extreme Sport Gathering 2020 Tärnaby
ConnectEast HB – VR Exercise Bike
Zlingit – Zlingit

On-Rails. Kvikkac. Åsa Wikström. Fotograf: Robert Ungh

Fotograf: Robert Ungh

Sigr tar ytterligare steg i sina miljömål – designar kläder på avatarer

Det Umeåbaserade bolaget Sigr, som tillverkar stilrena och funktionella cykelkläder, har haft FNs miljömål med sig ända sedan start. Bolaget har redan satsat på 100% återvunnen plast i flera av sina kollektioner. Nu när 2020 års kollektioner ska presenteras, tar bolaget ytterligare steg i sitt miljöarbete.

Digital modell

För att minska sin miljöpåverkan i designprocessen jobbar Sigr med en digital modell, avataren Maja:

– Ja, vi är stolta att presentera vår nya kollega, avataren Maja, som testat våra cykelkläder digitalt redan i ett år. På så vis sparar vi allt fysiskt prototypande hit och dit. Ett viktigt steg i våra miljömål, säger Fredrik Petrusson chefsdesigner på Sigr.

– Få bolag jobbar så här idag, så det är extra roligt att vi tagit in den senaste tekniken för utvecklingen av kläder. Under 2020 kommer Maja hjälpa oss med mer saker, som ni kommer att få se när vi börjar släppa kollektion 2020 under februari, avslutar Fredrik.

Här hittar ni Sigrs kollektion av plagg tillverkade av återvunnen plast som plockats från haven.

 

Avataren Maja, Sigrs digitala modell

Sportup North, empowering sports business. Sportnäringen. Företagsutveckling.

Spirande nätverk och efterlängtat stöd

Kvinnor med företag inom sportnäringen borde få lika mycket stöd som män, men så är det tyvärr inte i Sverige. För att närma oss vårt mål med ett stöd fördelat 50/50 mellan kvinnor och män, genomförde vi under våren riktade insatser mot företagande kvinnor i Västerbottens sportnäring.

Sju företagare

Satsningen, som vi kallade Mentors-boosten, resulterade i att ytterligare sju företagande kvinnor fick hjälp med viktiga kontakter, coachning och ekonomiskt stöd för att komma vidare med sina bolag.

– Att bli erbjuden expertstöd på det här sättet är helt fantastiskt. Det är inget man har råd att köpa som småföretagare. Och ändå är det så viktigt att få någon annans ögon på sin verksamhet. Man blir ju så lätt hemmablind, säger Gunilla Björn i Robertsfors som genom Mentors-boosten fick kontakt med en PR-expert att diskutera kommunikationsfrågor med. Kombinerar två jobb Via sin e-handel Selar.se säljer hon kvalitets-selar för hästkörning. Precis som många andra kvinnor inom sportnäringen, har hon också ”ett vanligt jobb”, i hennes fall som nattsjuksköterska. De två verksamheterna går bra att kombinera, men visst vore det roligt att helhjärtat kunna satsa på sitt företag, menar Gunilla. Och nog vore det lättare om det fanns fler att bolla med.

– Ja, det skulle vara jättebra att träffa andra personer i samma situation, så att vi kunde utbyta erfarenheter om hur man når ut via sociala medier till exempel, säger hon.

Skapa bestående nätverk

Just nätverk och kontakter är något som Sportup North hoppas ska kunna bli en bestående effekt av Mentors-boosten. I Tärnaby ordnades en inspirationsträff i samarbete med Visit Hemavan Tärnaby och Tärnaby Alpint, där åtta av ortens företag deltog. – Det var fantastiskt, en jättebra dag, säger Emma Pantze, projektledare och affärscoach på Sportup North. – Den mötesplats vi skapade i Tärnaby var något som saknats i den här delen av regionen. Det blev ett bra tillfälle för många att dels knyta nya kontakter men också prata om de utmaningar man ställs inför som företagande kvinna inom sportnäringen. Jag upplevde att det skapades ett öppet diskussionsklimat när bara kvinnor samlades, där diskussionerna också fick utrymme att spänna över hela fältet, från utveckling av näringslivet lokalt till potentiella samarbetsmöjligheter.

Öka kännedomen

Förutom inspirationsträffen tog vi på Sportup North direktkontakt med flera av regionens entreprenörer, för att på så sätt öka kännedomen om vårt erbjudande. – Utifrån målen som vi satte upp för aktiviteterna är jag jättenöjd, säger Emma Pantze. Vi hade ursprungligen planerat fler inspirationsträffar inom Mentors-boosten, men att de uteblev är inget nederlag, eftersom vi ändå fick kontakt med så många företagare. I slutändan hjälpte vi sju entreprenörer på flera orter med goda råd och relevanta kontakter.

Företag eller företagare som fått stöd via Mentors-boosten våren 2019

Selar.se
Tärnaby Fjällhotell AB
MySkillz Angelica Brage AB
Therese Hjerstedt – TH Golf
Kati Knox
Zoloz Dans och Hälsa

Zlingit fokuserar på nya produkter

Fler kategorier ska öppna upp Zlingits produkter mot fler marknader

Umeåbolaget Zlingit fick i slutet av 2017 en plats på Venture Cups lista över de 20 bästa idéerna under det årets entreprenörstävling. Sedan dess har utvecklingen av deras moderna biljettsystem mynnat ut i vad de själva kallar ett “Sports engagement system”, som ska ge bättre förutsättningar för klubbarna att skapa intäkter och intresse genom att stärka relationerna med både sponsorer och publik. Inför årets säsong valde Umeå BSKT att använda Zlinigt som officiellt biljettsystem, ett samarbete som fungerat bra enligt Tobias Gruffman, grundaren av Zlingit.

– Biljettsystemet har fungerat som tänkt men självklart finns det alltid utvecklingspotential. Eftersom vi fokuserade på biljettsystemet i början lägger vi nu all fokus på entertainment-systemet, berättar Tobias.

Hur ser framtiden ut?

– Framtiden ser ljus ut! Vi har börjat fokusera mer på sälj och nyligen fått in 2 nya samarbeten, Umeå IK och Notvikens IK DFF (Luleå). Utöver det har även andra branscher visat intresse av oss. Därför har vi valt att lansera en produkt som enbart fokuserar på sportbranschen. Produkten heter Gameday och målet är att göra det lättare för sportklubbar att engagera sina fans på, effektivisera sponsorernas marknadsföring som i slutänden leder till ökade intäkter för klubben, säger Tobias.

Nya sätt för sponsorer att nå ut

Produkten Gameday jobbar idag med att engagera publiken på ett nytt och interaktiv sätt, där de kan delta i aktiviteter som quiz-tävlingar, rösta fram matchens lirare och mycket mer. Det unika med systemet är att publiken genererar intäkter till klubben via sitt deltagande i systemet, utan att det kostar dem några pengar, och i utbyte får de ta del av erbjudanden som fribiljetter, unika inbjudningar, VIP-nyheter samt andra erbjudanden hos klubbens samarbetspartners. Sportklubbarna ökar sina intäkter, genom att erbjuda smarta och digitala marknadsföringskanaler till sponsorerna. Detta gör dem genom att omvandla traditionell sponsormarknadsföring som t.ex. sarg- och tröjreklam till digitala spel, tävlingar med mera.

– Kring entertainment-delen har vi jobbat med quiz-lösningar, omröstningar, lojalitetssystem, feedbackformulär och erbjudanden. Vi anser själva att det finns mycket att testa kring systemet men de företag som testat lösningen anser att det är ett nytt, effektivt och roligt sätt att aktivera och interagera med publiken, säger Tobias.

Nya produkter under utveckling

Även om mycket av bolagets fokus ligger på idrottsarenan, med att nå fler aktörer och klubbar och utveckla deras befintliga produkter, jobbar Zlingit parallellt med att ta fram nya smarta lösningar. Fler produktkategorier ska hjälpa Zlingit nå nya marknader.

– Vårt fokus är fortfarande sporten men nu har vi har även testkört en ny event- och konferensprodukt under Energy ConFusion som hölls i Skellefteå i juni. Fokuset är desamma som sporten, engagera publiken på ett roligt och enkelt sätt. Utöver det har vi även fått intresse från några potentiella kunder kring en produkt som riktar sig mot restauranger och gallerior, avslutar Tobias.

 

Zoloz anordnar utbildning för barnyogainstruktörer

Bild: Yogi Beans

Sedan starten 2013 har Zoloz utvecklats från att vara ett bolag med fokus på hälsosam dans till ett bolag med fokus på helhetshälsa. Företaget erbjuder förutom yogaklasser också workshops, yoga för barn, kurser, hälsosamtal, PT-yoga och miniretreats i Renbergsvattnet. Under sommaren breddar Zoloz sitt utbud med en kurstillsammans med amerikanska Yogi Beans för kunder som vill utbilda sig till barnyogainstruktör.

Yoga som alternativ till annan idrott 

Zoloz ser yoga som ett komplement till klassiska idrotter där tävling annars är centralt. Genom yoga kan barn få in både fysisk aktivitet och stillsamhet genom rörelser där de får öva på att fokusera, sträcka på sig, träna balans och hitta kroppskontroll.  

– Vi bestämde oss för att samarbeta och ta Yogi Beans till Skellefteå. De ville komma till Sverige och valde just vår stad, Zoloz och mig, att samarbeta med. Jag är så stolt och glad över detta, kommenterar Pia Burman på Zoloz. 

Specialister på barnyoga  

Kursen hålls 28–30 juni av Carolina Lindoff, som är uppvuxen utanför Göteborg men som efter studier i Piteå och jobb i Skellefteå tillbringat flera år i New York. Där har hon arbetat för företaget Yogi Beans som specialiserat sig på barnyoga och att undervisa på ett sätt som barn förstår – och älskar.  

Kursen är populär bland personal inom skola, förskola, fysioterapi och andra som arbetar med barn. Även dans- och yogalärare går ofta kursen, såväl som föräldrar som vill yoga hemma med sina barn.  

– Det känns helt fantastiskt att få komma tillbaka till Skellefteå för att dela med mig av barnyogans underbara värld! Vi kommer att ha en härlig helg tillsammans med yogapositioner, lekar, andningsövningar och avslappning. Efter utbildningen kommer deltagarna ha verktyg för att undervisa allt detta, säger Carolina. 

Läs mer om utbildningen på www.zoloz.se/barnyogautbildning.  

Lauren Chaitoff, Yogi Beans grundare och Pia Burman, Zoloz dans och hälsa

On-Rails. Kvikkac. Foto: Robert Ungh

Kvikkac vinnare i entreprenörstävlingen Venture Cup

Jörnbolaget ett av fyra bolag att gå vidare till den nationella finalen

När Regionfinalen i entreprenörstävlingen Venture Cup avgjordes fanns tre bolag från Västerbottenssportnäring representerade. Från region Nord skulle fyra av tio nominerade bolag väljas ut för att representera regionen vid den nationella finalen i Göteborg. Ett av bolagen som valdes ut var Kvikkac som med sin innovation On-Rails vann kategorin Best Traction. Åsa Wikström, innovatören bakom On-Rails, kommenterade vinsten så här:

– Det känns helt otroligt, superkul verkligen! Jag hoppas att vi får bra publicitet och att medvetenheten om On-Rails takräcke ökar och att vi kommer att öka försäljningen tack vare det här. Nu laddar vi för Göteborg!

Stor representation från sportnäringen

När nomineringarna släpptes fanns totalt fem bolag med anknytning till sportnäringen, och två av dessa bolag gick också vidare till den nationella finalen; Nordic SkiCrosser är en träningsmaskin som efterliknar rörelsemönstret vid klassisk skidåkning. Bolaget bakom vann kategorin Game changer. TeamPay hjälper föreningar att öka inkomster genom att digitalisera affärsprocesserna för tryggare och enklare betalningar, minskat svinn och ökad försäljning. Bolaget vann kategorin Impact maker.