Resultatsummering – Nya arbetstillfällen

Insatser i mikrobolag bidrar till regional tillväxt

– 16 nya heltidstjänster har skapats hos stöttade bolag under projektperioden.

Projektets tillväxtmål var satt till en ökning av 10 nya heltidstjänster inom sportnäringen under projektperioden, fördelat 50/50 mellan kvinnor och män. Resultatet sammanställdes, efter enkätuppföljning, till 16 nya arbetstillfällen fördelat 7,5/8,5 mellan kvinnor och män. Hit räknas enbart arbetstillfällen som anses vara stadigvarande, alltså ej konsulttjänster. För att ha genererat dessa 16 arbetstillfällen har projektet förbrukat ca 1 700 000 kr i direkta stödinsatser – endast drygt 100 000 kr per ny genererad tjänst.

Malin Styrke, Styrkestudios

Dold tillväxtpotential i hobbyföretag

Projektorganisationen har identifierat de riktigt små bolagen – som drivs nära hobbynivå – som en dold potentiell tillväxtmotor för regionen. Här har förhållandevis små, behovsanpassade stöd tagit företagen vidare i en riktning som i vissa fall lett till att de kunnat växla upp sin passion till ett yrke, alternativ haft möjligheten att anställa ny personal. Insatser som gjorts hos företag som idag driver säsongsberoende verksamhet, för att bredda erbjudandet med fler event eller att komma närmare året-runt-verksamhet, har också visat sig falla väl ut.

Inför kartläggningen av ett eventuellt fortsättningsprojekt hittade projektorganisationen flera företag i Västerbotten och Norrbotten som tangerar både sport- och turismnäringen, som idag drivs på gränsen till hobbynivå. Här finns ett område som vore intressant att följa om liknande satsningar gjordes där, med behovsanpassade stöd och samverkan med andra aktörer och t.ex. destinationsbolagen. Hur många arbetstillfällen skulle ett sådant projekt skapa?

Behovsanpassat stöd ger möjlighet att förvandla passion och idé till yrke

För några av de riktigt små bolagen har stödet gjort att verksamheterna har kunnat växla upp, till att bli något att faktiskt arbeta med. I vissa fall deltid, i andra fall heltid och för vissa företagare förhoppningsvis i framtiden. Med ett behovsanpassat stöd har projektet kunnat stötta företag med insatser som gjort störst skillnad där de befunnit sig just för stunden; stöd i patentansökan, prototypframtagning eller tjänsteutveckling. Stöd som många gånger gett direkt effekt och lett till att produkter kunnat nå kunder och potentiella kunder mycket snabbare, ibland redan i prototypfas. Som exempel kunde en företagare som arbetar med en luftrenare för vallabodar få ut sin prototyp hela vägen till framstående skid- och skidskyttelandslag, och den produkten hade inte kunnat produceras i samma utsträckning utan stöd från projektet.

Nära 70% av stöttade bolag har ökat omsättning från år till år

Den årliga uppföljningsenkäten som skickats till de stöttade bolagen visar på tillväxt i mer än bara arbetskraft. Varje år har närmare 70% av bolagen uppgett att de ökat sin omsättning. Sett till resursökning finns också ett mörkertal, som inte kan räknas till projektets sammanfattning av nya arbetstillfällen men som ändå bör tas i beaktande i en tillväxtsammanfattning. Många av bolagen i expansionsfas tar in regional konsulthjälp i punktinsatser, och de säsongsberoende företagen har idag en viss variation i bemanningen men när anläggningar hittar nya sätt att bli året-runt-anläggningar går de också mot att få en personalstyrka som är jämnare över hela året. Den här påverkan på den regionala sportnäringen och den regionala tillväxten syns inte i projektets uppföljningsenkäter men är ändå något som bör lyftas upp som tillväxtfaktorer på både kort och lång sikt.

XX Freeriders. Foto: Emelie Ekström

XX Freeriders. Foto: Emelie Ekström